Hoogte subsidie Natuur- en landschapsbeheer 2012 vastgesteld

Gepubliceerd: 07 november 2011 |

Zuid-Hollands Landschap reële kans op voldoende beheersubsidie voor bestaande terreinen

Het subsidiebedrag voor het beheer en onderhoud van natuur en landschap is voor 2012 vastgesteld. Dit blijkt uit een nieuw voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS). GS kozen er eerder voor om het maximale bedrag pas vast te stellen, als er meer duidelijkheid is over gevolgen van de Rijksbezuinigingen. Nu blijkt dat de beheerorganisaties zoals het Zuid-Hollands Landschap in problemen kunnen komen, kiezen GS ervoor nu al het maximale bedrag te bepalen. Wel is de uitkering van de subsidie 10% minder, namelijk 75% in plaats van 85%.

Opluchting

Het Zuid-Hollands Landschap is opgelucht dat de Provincie Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Beheer en onderhoud van bestaande natuurgebieden in Zuid-Holland is voor de komende zes jaar hoogstwaarschijnlijk gewaarborgd. Dit is conform het coalitieakkoord waarin de prioriteit aan het beheer wordt toegekend en dat nu daadwerkelijk wordt ingevuld. Wel heeft de stichting nog diverse vragen en zorgen over de gevolgen van het rijksbezuinigingen voor de natuur in Nederland en in Zuid-Holland in het bijzonder.

Directeur Michiel Houtzagers van het Zuid-Hollands Landschap: “Gelukkig kunnen wij – naar het nu lijkt – de komende zes jaar onze huidige natuurgebieden beheren en onderhouden. Maar de nieuwe natuurwet zet nog steeds de natuur onder druk en de vraag is of wij in de toekomst natuur en landschap in Zuid-Holland nog steeds kunnen blijven beschermen en behouden.”

Doemscenario

Het Zuid-Hollands Landschap had – indien haar beheersubsidie per 1 januari 2012 weg gevallen was – drastische ingrepen moeten nemen. Het terreinbeheer zou ingrijpend geëxtensiveerd worden waardoor de toegankelijkheid en veiligheid voor bezoekers afneemt en waardevolle planten en diersoorten verdwijnen. De Natura 2000 doelstellingen zouden niet gehaald worden. Diverse recreatieve voorzieningen zoals bankjes, informatieborden en uitgezette wandelroutes zouden niet meer onderhouden worden en verdwijnen. Pachters, exploitanten en andere medegebruikers van de terreinen hadden fors meer moeten gaan betalen. In het ergste geval zouden de natuurgebieden enkel voor de beschermers van het Zuid-Hollands Landschap beperkt toegankelijk blijven.

Het Zuid-Hollands Landschap is verheugd dat dit doemscenario voorkomen is. Houtzagers: “Onze doelstelling is het creëren van rust en ruimte voor mens en natuur. Onze terreinen willen we voor iedereen toegankelijk houden zonder afsluiting of heffen van toegangsgelden. Bijzondere soorten in onze bestaande en beschermde terreinen worden nu niet de dupe en ook de inwoners van Zuid-Holland behouden de huidige natuurgebieden bij hen in de buurt.”

Zorgen

Het Zuid-Hollands Landschap zal de komende jaren alles op alles zetten om haar taak te kunnen blijven uitvoeren. Dit kan zij niet zonder steun van haar achterban en bedrijven. Houtzagers: “We vragen onze beschermers steun voor speciale projecten maar ook het bedrijfsleven blijven we actief benaderen om samen met ons mooie natuurprojecten te realiseren. Ook werken we met collega-organisaties aan verdienmodellen om meer inkomsten uit onze terreinen te genereren. Om de bezuinigingen op te kunnen vangen, zijn al ingrijpende maatregelen doorgevoerd en hebben we de contributie verhoogd.”

De Rijksbezuinigingen snijden diep in de uitgaven voor natuur. Voor de oorspronkelijke ambitie om de natuurgebieden in Nederland als een netwerk op elkaar aan te sluiten, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), was nog 200.000 hectare nieuwe natuur nodig. Uit het akkoord blijkt dat het Rijk ruim 100.000 hectare minder natuur wil realiseren dan was afgesproken. Met als resultaat te kleine leefgebieden om Nederlandse planten en dieren te behouden, en minder gebieden om in te recreëren. Deze ontwikkelingen baart het Zuid-Hollands Landschap nog steeds zorgen.

Deel dit artikel met vrienden, familie en kennissen

Laat hier uw reactie achter


captcha

Typ a.u.b. de tekens over.