Bestuur, commissies en beloning

Op deze pagina leest u wie er in ons bestuur zitten, welke commissies er bestaan, hoe het beloningsbeleid eruit ziet en over welke keurmerken het Zuid-Hollands Landschap beschikt.

Bestuur

Het bestuur van het Zuid-Hollands Landschap stelt de kernpunten van ons beleid vast, bijvoorbeeld in ons meerjarenbeleidsplan. Ook stelt het bestuur de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast en controleert het ons beleid en onze bestedingen via bestuursvergaderingen.

Het bestuur bestaat uit negen leden en is samengesteld op basis van diverse expertises. Hierdoor worden verschillende opvattingen over natuur, landschap en recreatie vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • De heer B. Baan
  • De heer M. de Boer
  • Mevrouw M.Y. van Duijn 
  • Mevrouw F.M. Konijnenberg (secretaris)
  • De heer G.P. Labouchere (penningmeester)
  • Mevrouw A. Papma
  • Mevrouw K.T.L. Prak
  • De heer R.F.M. Ruijgrok 
  • De heer A.N. van der Zande (voorzitter)

U vindt hieronder een interview met onze voorzitter dat eerder in ons tijdschrift werd gepubliceerd.

Lees het artikel hier


Commissies

De Financiële Commissie
Deze commissie bestaat uit de penningmeester van het bestuur (de heer G.P. Labouchere), de heer R.F.M. Ruijgrok, de directeur van het Zuid-Hollands Landschap en de controller van het Zuid-Hollands Landschap.

De Natuurwetenschappelijke Commissie
De Natuurwetenschappelijke Commissie is een onafhankelijke commissie van externe deskundigen. Zij adviseert ons bestuur en onze directeur, bijvoorbeeld over de Beleidsnota Flora en Fauna – waarin onderwerpen als jacht, herintroductie van soorten en bestrijdingsmiddelen worden behandeld. Verder leggen we beheerplannen en evaluaties voor aan deze commissie.


Beloning

Bestuur
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Zij krijgen wel een vergoeding voor de kosten die zij voor de stichting hebben gemaakt op basis van declaraties.

Directie
Het jaarinkomen van de directeur wordt vermeld in de jaarrekening. Dit is substantieel onder de beloningsregeling van de VFI (brancheorganisatie voor goede doelen). 

Personeel
Voor medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap is de Raam-CAO Bos en Natuur van toepassing.


Keurmerk voor goede doelen

Het Zuid-Hollands Landschap is als goed doel betrouwbaar en transparant. Daarom mogen we het CBF-keurmerk voor goede doelen voeren. Alleen organisaties met een duidelijke, leesbare en door een accountantsverklaring goedgekeurde jaarrekening ontvangen dit keurmerk voor goede doelen.

Het Zuid-Hollands Landschap beschikt ook over de ANBI-status, dit betekent dat u uw donaties of giften als aftrekposten kunt opvoeren bij de aangifte van inkomstenbelasting.


Kamer van Koophandel en RSIN

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 41125529.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (ook wel RSIN- of ANBI-nummer genoemd) betreft: 002771263. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.

Deel deze pagina met vrienden, familie en kennissen