Bestuur, commissies & beloning

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Het bestuur van het Zuid-Hollands Landschap zet zich belangeloos in voor natuur en landschap. Elk bestuurslid heeft zijn/haar eigen achtergrond en expertise. Dit zorgt ervoor dat verschillende opvattingen en ideeën over hoe we om moeten gaan met natuur, landschap en recreatie goed vertegenwoordigd zijn.

Het bestuur stelt de basis van ons beleid vast. Ze stellen de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast, en controleren het beleid en de bestedingen van de organisatie. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • De heer M. de Boer
 • Mevrouw M.Y. van Duijn 
 • Mevrouw A. Papma (secretaris)
 • De heer R.F.M. Ruijgrok (penningmeester)
 • De heer T.J. Slob
 • De heer A.N. van der Zande (voorzitter)

Commissies

Het bestuur heeft twee commissies:

 • De Financiële Commissie
  Deze commissie bestaat uit de penningmeester van het bestuur (de heer R.F.M. Ruijgrok), bestuurslid (mevrouw M.Y. van Duijn), de directeur van het Zuid-Hollands Landschap (de heer M.R. Houtzagers) en de Controller van het Zuid-Hollands Landschap (de heer D. Nuboer).


 • De Natuurwetenschappelijke Commissie
  De Natuurwetenschappelijke Commissie is een onafhankelijke commissie van externe deskundigen. Zij adviseert ons bestuur en onze directeur, bijvoorbeeld over de Beleidsnota Flora en Fauna – waarin onderwerpen als jacht, herintroductie van soorten en bestrijdingsmiddelen worden behandeld. Verder leggen we beheerplannen en evaluaties voor aan deze commissie.

Beloning

 • Bestuur
  De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Zij krijgen wel een vergoeding voor de kosten die zij voor de stichting hebben gemaakt op basis van declaraties.
 • Directie
  Het jaarinkomen van de directeur wordt vermeld in de jaarrekening. Dit is substantieel onder de beloningsregeling van de VFI (brancheorganisatie voor goede doelen).
 • Personeel
  Voor medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap is de Raam-CAO Bos en Natuur van toepassing.

Keurmerk voor goede doelen

Het Zuid-Hollands Landschap is als goed doel betrouwbaar en transparant. Daarom mogen we het CBF-keurmerk voor goede doelen voeren. Alleen organisaties met een duidelijke, leesbare en door een accountantsverklaring goedgekeurde jaarrekening ontvangen dit keurmerk voor goede doelen.

Het Zuid-Hollands Landschap beschikt ook over de ANBI-status, dit betekent dat u uw donaties of giften als aftrekposten kunt opvoeren bij de aangifte van inkomstenbelasting.

Kamer van Koophandel en RSIN

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 41125529.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (ook wel RSIN- of ANBI-nummer genoemd) betreft: 002771263. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.