Duinherstel

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

Rond de twee Maasvlaktes liggen prachtige gebieden. Zowel Middeleeuwse natuur- en cultuurgronden, als nieuwe natuurgebieden die zijn ontstaan na de aanleg van de Europoort. De combinatie van natuur met industrie maakt van deze fietstocht een spectaculaire ervaring.

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

2. Duinherstel

Openduinlandschap met stuivende toppen

Op deze plaats is goed te zien hoe het Zuid-Hollands Landschap al jarenlang werkt aan het herstel van de oorspronkelijk vegetatie in de duinen.

Wat wordt er gedaan?

  • Voedselrijke toplaag van de bodem is afgeplagd
  • Valleien worden ontdaan van overdadige begroeiing, zoals duindoorns
  • Hellingen worden kaal gemaakt om verstuiving te bevorderen
  • Poelen worden aangelegd

Het water met de flauwe oevers is een ideale drinkplaats voor vee, foerageerplek voor watervogels en in- en uitstapplek voor amfibieën. Nu er bijna geen konijnen meer in de duinen voorkomen, worden ook grote grazers (paarden en koeien) door het Zuid-Hollands Landschap ingezet om de vegetatie kort te houden en de grond open te trappen.

Waarom is ingrijpen noodzakelijk?

  • Door de aanleg van de Maasvlakte zijn de duinen in de luwte komen te liggen en is de zoutinwaai afgenomen.
  • De konijnenpopulatie is sterk teruggelopen door het invoeren van de ziekte Myxomatose. Dit is een dodelijk virus voor veel knabbelaars.
  • De kustlijn is om veiligheidsredenen vastgelegd en beplant, de noodzakelijke dynamiek is verminderd.
  • Uit de lucht komen voedingsstoffen mee die niet in de duinen thuishoren. Hierdoor kunnen ruigteplanten, bomen en struiken sneller groeien en groeit het gebied dus dicht.

Wat voor moois beschermen we?

Het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten werken samen om de natuurlijke rijkdom van de duinen te beschermen. Hiervoor is geld beschikbaar vanuit de provincie en het bedrijfsleven.

Vochtige duinvalleien zoals deze zijn rijk aan overgangen: van open water tot droge duinranden met boszomen. Je kunt hier bijzondere plantensoorten zien als dwergrus, stijve moerasweegbree, teer guichelheil, bitterling en parnassia. In de dichtere begroeiing vind je veldgentiaan, gelobde maanvaren en vele orchissen.

Dit gebied wordt nationaal en internationaal geroemd vanwege de natuurlijke, landschappelijke en recreatieve waarden. Bijna tweederde van de Nederlandse broedvogelsoorten komen hier voor en de helft van alle wilde plantensoorten die we in ons land kennen. Indrukwekkende aantallen! 

In de verte

Op een afstand van ongeveer 100 meter recht voor u ziet u vanaf deze plaats een zonnepaneel. Dit voorziet in de voeding van een meetpunt. Met een netwerk van dergelijke meetpunten monitort de Grontmij in opdracht van de overheid permanent de luchtkwaliteit in ons land.

Naar het volgende punt