Duinvalleien bij Hoek van Holland ontwikkelen zich goed

Bron: Nature Today | Beeld orchis: Jaap Tromp Bron: Nature Today | Beeld orchis: Jaap Tromp
  • Nieuws
  • Duinvalleien bij Hoek van Holland ontwikkelen zich goed
woensdag 16 oktober 2019

De vochtige duinvalleien in de Van Dixhoorndriehoek hebben zich de afgelopen jaren prachtig ontwikkeld. De inspanningen hiervoor zijn niet voor niets geweest: de vegetatie en insecten, met name libellen, hebben sterk van deze ontwikkelingen geprofiteerd. Inmiddels zijn er vele zeldzame soorten te vinden. Aanvullende maatregelen moeten het gebied nu nog robuuster en vooral klimaatbestendiger maken.

Bron: Nature Today | Beeld orchis: Jaap Tromp Bron: Nature Today | Beeld orchis: Jaap Tromp

Het project om de duinvalleien in de Van Dixhoorndriehoek bij Hoek van Holland robuuster en klimaatbestendiger te maken, is gestart vanuit het soortenbeleid van provincie Zuid-Holland, in samenwerking met Stichting Zuid-Hollands Landschap en Stichting Westlandse Natuur. In het Natura 2000-beheerplan van Solleveld & Kapittelduin werd in 2012 de kwaliteit van de vochtige duinvalleien in de Van Dixhoorndriehoek op basis van structuur en functie nog als laag beoordeeld. De vegetatie was nog wel soortenrijk, maar het oppervlak aan vochtige duinvalleien was door wilgenopslag en verruiging sterk afgenomen. Het natuurgebied was daarvoor vergroot van één naar vier hectare vanuit het herstelproject van vochtige duinvalleien. Daarbij was struweel en voedselrijke ruigte grenzend aan de kleine duinvalleitjes verwijderd en de voedselrijke toplaag (inclusief aangebrachte teelaarde) afgegraven.

Bijzondere vegetatie

Inmiddels zijn er in de duinvalleien veel bijzondere soorten te vinden, zoals parnassia, herfstbitterling en draadklaver. De vleeskleurige orchis is sterk toegenomen en recent is ook een groeiplaats van de slanke gentiaan. Er is zelfs al eenmaal een groenknolorchis gevonden en dit voorjaar dook er voor het eerst hondskruid op. In de poelen zijn waterplanten als fijne waterranonkel en veel kranswieren (waaronder ruw kransblad) aangetroffen.

Lees het volledige artikel op Nature Today