2019: Natuur van een ongekende rijkdom

Foto: Rogier Mos Foto: Rogier Mos

Het Zuid-Hollands Landschap werkt er dagelijks aan om de soortenrijkdom in haar gebieden te behouden en vergroten. In 2019 is dit zeker gelukt. Onze boswachters en vrijwilligers deden weer een groot aantal waarnemingen en ontdekkingen.

Vogels

Het in beheer krijgen van de Crezéepolder heeft de vogelstand een flinke impuls gegeven. De kluut, kleine plevier, gele kwikstaart en de ijsvogel kwamen er in 2019 allemaal tot broeden.

Op de Westplaat op Voorne is in het voorjaar een zingende Orpheusspotvogel gehoord en er was een broedgeval van de roodmus. Op de aangrenzende Slikken van Voorne zijn voor het eerst 24 paar dwergsternnesten uitgekomen. Ook de Duinen van Oostvoorne zijn op broedvogels geïnventariseerd. Met name de boomleeuwerik en de boompieper lijken hier te profiteren van onze beheerinspanningen om meer open duin te realiseren.

In de Nespolder in de Krimpenerwaard lijkt de purperreiger zich definitief als broedvogel gevestigd te hebben. Waarschijnlijk waren er drie broedparen. Ook roerdomp en porseleinhoen hebben er jongen grootgebracht.

In De Zaag zijn zeven paar cetti’s zanger waargenomen. Samen met spotvogels, blauwborsten en maar liefst 34 paar kleine karekieten. De Krimpenerwaard had nóg meer vogelpracht te bieden. Sinds de verhoging van het waterpeil in het verdronken land naast eendenkooi Kooilust zijn de broedaantallen flink toegenomen. Onze boswachter telde zomertaling, tureluur, kievit, wilde eend en zelfs twee paar baltsende watersnippen. Deze plek is een leuke locatie geworden voor de vogeltrek met onder andere zwarte ruiter, groenpootruiter, porseleinhoen en watersnip. En als het om vogels gaat, zijn zeker ook de broedende bontbekplevieren in Spanjaards Duin bij ’s-Gravenzande het vermelden waard.

Planten

Zeldzame plantensoorten werden waargenomen in de Crezéepolder. Onze boswachter ontdekte er onder andere naaldwaterbies, slijkgroen en veel witte waterkers. In De Zaag kwam aardbeiklaver tot bloei. Dit is een typische soort van zilte graslanden, maar komt ook voor op begraasd grasland lange rivieren. De Zaag is daar een mooi voorbeeld van.

Insecten

In 2019 zijn veel bijzondere en zeldzame insecten waargenomen. Zo fladderde de dagactieve nachtvlinder Spaanse vlag in de Van Dixhoorndriehoek. Koninginnenpage, prachtmot en grote vos bezochten het Groene Strand. Er was daarnaast een flinke toename van de aantallen harkwespen in de Duinen van Oostvoorne. Dit komt waarschijnlijk door de warme en droge zomer. In de Westduinen werd voor het eerste een gaffelwaterjuffer gezien.

In de Crezéepolder vloog de argusvlinder rond. Ook de rivierrombout was er van de partij. Deze laatste soort werd ook gezien op Natuureiland Sophiapolder. Hier lijkt ook de weidebeekjuffer zich definitief gevestigd te hebben.

Een andere zeldzame waarneming was de rups van een wolfsmelkpijlstaart op landgoed Mildenburg in Oostvoorne. Deze rups ontpopt zich tot een zeldzame nachtvlinder. Ten slotte werden in Vinetaduin bij Hoek van Holland regelmatig twee boommarters gezien en leverde muizenonderzoek met diervriendelijke inloopvallen in de Westduinen op Goeree een vangst van een Noordse woelmuis op.
Jaaroverzicht: Op naar een grote soortenrijkdom