Delfland draagt beheer De Banken over aan het Zuid-Hollands Landschap

Fotografie: Harry van Reeken Fotografie: Harry van Reeken
  • Nieuws
  • Delfland draagt beheer De Banken over aan het Zuid-Hollands Landschap
donderdag 18 april 2019

Aan weerszijde van strandopgang de Beukel nabij ’s-Gravenzande liggen twee waterplassen genaamd De Banken. Deze ‘waterparels’ bevinden zich binnen het Natura 2000-gebied Solleveld en Kappitelduinen. Op 18 april maakten het Hoogheemraadschap van Delfland en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap afspraken voor het overdragen van dit bijzondere gebied.

Fotografie: Harry van Reeken Fotografie: Harry van Reeken

Waterparels

De Banken bestaat uit twee laaggelegen natte duinvalleien die het gebied zijn naam geven. De Banken maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden dat eraan moet bijdragen de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. Vooral de natte laagten van duinvalleien zijn van grote betekenis voor planten en vogels. Daarom is dit gebied benoemd tot 'waterparel': wateren met een bijzondere actuele of potentiële natuurwaarde.

Rijk broedvogelbestand

De Banken kent een rijk broedvogelbestand, maar zijn ook belangrijk voor planten, paddenstoelen (o.a. wasplaten), insecten en amfibieën waaronder een grote populatie rugstreeppadden en zandhagedissen. Ook in de winter zijn De Banken van groot belang voor overwinterende en langstrekkende vogels zoals smienten, slobeenden en kieviten.

Overdracht natuurbeheer

Het natuurbeheer van een gebied zoals De Banken behoort niet tot de hoofdtaken van het Hoogheemraadschap van Delfland en juist wel tot dat van het Zuid-Hollands Landschap. Delfland en het Zuid-Hollands Landschap zijn overeengekomen om het volledige natuurbeheer van De Banken over te dragen aan de stichting. Op 18 april tekenden hoogheemraad Marcel Houtzager van Delfland en directeur Michiel Houtzagers van het Zuid-Hollands Landschap de overeenkomst om deze overdracht mogelijk te maken.

(foto: links Michiel Houtzagers - Directeur Zuid-Hollands Landschap, rechts Marcel Houtzager - Hoogheemraad van Delfland)

Na de ondertekening kregen de bestuurders uitleg over de unieke natuurwaarden en het toekomstig natuurbeheer van het gebied door de bioloog van Delfland Hans Buisman en de boswachter van het Zuid-Hollands Landschap Fred Spreen. Op korte termijn verandert er niets aan het beheer en de toegankelijkheid van het gebied blijft onveranderd.

Over Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de veiligheid van de zeewering (duinen). Zo is van 2008 tot 2011 de kustlijn zeewaarts verbreed. Sinds 2011 heeft Delfland het beheer van de duinen aangepast zodat de duinen op natuurlijke manier mee kunnen groeien met de te verwachten zeespiegelstijging (dynamisch kustbeheer).