Provincie investeert in weidevogels

  • Nieuws
  • Provincie investeert in weidevogels
donderdag 12 november 2020

Twee jaar geleden hebben agrariërs, natuurorganisaties en vrijwilligers samen met de provincie Zuid-Holland het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 opgesteld. De ambitie van dit plan is dat er over zes jaar weer een grote, gezonde groep weidevogels leeft in Zuid-Holland. We zijn blij dat de provincie Zuid-Holland 1,4 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor activiteiten in 2021.

Met uitsterven bedreigd

Grutto’s, patrijzen, veldleeuweriken en tientallen andere vogelsoorten komen steeds minder voor in Zuid-Holland. Deze weidevogels (ook wel ‘boerenlandvogels’ genoemd) leven, broeden en zoeken voedsel in uitgestrekte natte en kruidenrijke graslanden en in kruidenrijke akkerranden. Door stadsuitbreiding, grootschalig en intensief gebruik van landbouwgrond en natuurlijke vijanden als de vos en de kraai, worden diverse weidevogels met uitsterven bedreigd.

Grutto

Wat doen we om de vogels te helpen?

Met een deel van de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en de opbrengst van onze eigen weidevogelcampagne kunnen wij in 2021 aanpassingen doen voor een aantrekkelijk leefgebied, rijk aan insecten en wormen. Dat doen we op de volgende manieren:

  • het waterpeil in het voorjaar verhogen
  • werken met een afgestemd mozaïek van beweide graslanden en hooilanden met een late maaidatum
  • mestgift beperken
  • de gebieden ongeschikt maken voor predatoren door het landschap opener te maken
  • nesten beschermen en monitoren

In kansrijke gebieden komt vijf tot tien procent ‘groenblauwe dooradering’ voor de dieren: bredere akkerranden en gerichte maatregelen voor de patrijs.

Voor de periode na 2021 wordt gezocht naar structurele financiering.

Bloemrijk grasland

Weidevogelvrijwilligers

Veel werk wordt, met steun van De Groene Motor, gedaan door weidevogelvrijwilligers. Daarom komt de financiële bijdrage van de provincie deels ten goede aan trainingen en materialen.

Wil je je ook inzetten voor weidevogels in Zuid-Holland? Kijk dan eens op www.zelfdoeninzh.nl

Betrokken organisaties

De organisaties die zijn betrokken in het Actieplan Boerenlandvogels zijn de provincie Zuid-Holland, De Groene Motor, Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, BoerenNatuur Zuid-Holland, natuur- en vogelwerkgroepen in Zuid-Holland (zoals de NVWK, Vogelwerkgroep Midden Delfland en regionale afdelingen van de KNNV) en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.
 Lees meer over vrijwilligerswerk