Bestuur en raad van toezicht

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

In 2018 heeft het toenmalige bestuur besloten dat de organisatie meer slagkracht en ruimte nodig had en dat het de organisatie ten goede zou komen als het bestuur meer afstand nam van de dagelijkse gang van zaken. Op 3 oktober 2019 heeft de ondertekening van de nieuwe statuten van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap plaatsgevonden en daarmee de overgang naar een raad van toezicht-model en twee bestuursorganen, namelijk een raad van toezicht en een bestuur (directeur-bestuurder).

De raad van toezicht heeft een adviserende en toezichthoudende positie ingenomen, staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde en houdt toezicht op het gevoerde beleid.

Voor het toezicht op de financiële gang van zaken wordt uit het midden van de raad een audit commissie ingesteld. De raad van toezicht bestaat per 16 september 2021 uit de volgende leden:

 • Frank Tazelaar (voorzitter)
 • Marianne van Duijn
 • Robbert Ruijgrok
 • Teunis Jacob Slob
 • Han Weber

De huidige directeur Michiel Houtzagers is per 4 oktober 2019 aangesteld als directeur-bestuurder, heeft de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid namens onze stichting gekregen en is daarmee eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie.

Het bestuur heeft een adviesraad ingesteld die als het 'inhoudelijke geweten' van het Zuid-Hollands Landschap fungeert en gevraagd en ongevraagd advies geeft over alle beleidsmatige zaken maar ook bijvoorbeeld naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen. Deze adviesraad is de voortzetting van de Natuur Wetenschappelijke Commissie. Voorzitter van de Adviesraad is Patricia Braaksma.

Leden van deze bestuurlijke en/of adviesorganen nemen de Governance Code Cultuur (2019) en de gedragscode van onze stichting in acht en conformeren zich daaraan.

Beloning

 • Raad van Toezicht
  De leden van de bestuurlijke- en/of adviesorganen ontvangen geen beloning. Zij krijgen wel een vergoeding voor de kosten die zij voor de stichting hebben gemaakt op basis van declaraties.
 • Bestuur/directeur-bestuurder
  Het jaarinkomen van de directeur wordt vermeld in het jaarverslag. Dit is substantieel onder de beloningsregeling van de VFI (brancheorganisatie voor goede doelen).
 • Personeel
  Voor medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap is de Raam-CAO Bos en Natuur van toepassing, ondernemingsdeel De Landschappen.

De directeur-bestuurder bestuurt de stichting en stelt samen met het Managementteam de basis van ons beleid vast, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. De raad van toezicht houdt er toezicht op dat dit gebeurt conform de afspraken die hierover in de statuten gemaakt zijn. 

Erkenning voor goede doelen

Het Zuid-Hollands Landschap is als goed doel betrouwbaar en transparant. Daarom mogen we het CBF Erkend Goed Doel erkenning voor goede doelen voeren. Alleen organisaties met een duidelijke, leesbare en door een accountantsverklaring goedgekeurde jaarrekening ontvangen de CBF erkenningsregeling voor goede doelen.

Het Zuid-Hollands Landschap beschikt ook over de ANBI-status, dit betekent dat u uw donaties of giften als aftrekposten kunt opvoeren bij de aangifte van inkomstenbelasting.

Kamer van Koophandel en RSIN

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 41125529.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (ook wel RSIN- of ANBI-nummer genoemd) betreft: 002771263. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.