Raad van Toezicht, commissies en beloning

Foto: Ingrid Bertens Foto: Ingrid Bertens

De Raad van Toezicht van het Zuid-Hollands Landschap zet zich belangeloos in voor natuur en landschap. Elk lid heeft zijn/haar eigen achtergrond en expertise. Dit zorgt ervoor dat verschillende opvattingen en ideeën over hoe we om moeten gaan met natuur, landschap en recreatie goed vertegenwoordigd zijn.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Adrie Papma (voorzitter)
 • Marianne van Duijn
 • Robbert Ruijgrok
 • Teunis Jacob Slob
 • Frank Tazelaar
 • Han Weber

Zij adviseren, houden toezicht en staan de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde.

De huidige directeur Michiel Houtzagers is per oktober 2019 aangesteld als directeur-bestuurder. Hij heeft de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid namens onze stichting en is daarmee eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie.

Voor het toezicht op de financiën wordt uit de Raad van Toezicht een audit commissie ingesteld.

Daarnaast is er een adviesraad ingesteld die als het ‘inhoudelijke geweten’ fungeert en gevraagd en ongevraagd advies kan geven over alle beleidsmatige zaken en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze adviesraad is de voortzetting van de Natuur Wetenschappelijke Commissie. De voorzitter van de NWC/Adviesraad Hein Krantz, neemt eind 2019 afscheid. Nieuwe leden voor de adviesraad zullen begin 2020 worden geworven.

Leden van deze bestuurlijke en/of adviesorganen nemen de Governance Code Cultuur in acht en conformeren zich daaraan.

Beloning

 • Raad van Toezicht
  De leden van de RvT ontvangen geen beloning. Zij kunnen de kosten die zij maken voor de stichting declareren.
 • Directie
  Het jaarinkomen van de directeur wordt vermeld in de jaarrekening. Dit is substantieel onder de beloningsregeling van de VFI (brancheorganisatie voor goede doelen).
 • Personeel
  Voor medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap is de Raam-CAO Bos en Natuur van toepassing.

Erkenning voor goede doelen

Het Zuid-Hollands Landschap is als goed doel betrouwbaar en transparant. Daarom mogen we het CBF Erkend Goed Doel erkenning voor goede doelen voeren. Alleen organisaties met een duidelijke, leesbare en door een accountantsverklaring goedgekeurde jaarrekening ontvangen de CBF erkenningsregeling voor goede doelen.

Het Zuid-Hollands Landschap beschikt ook over de ANBI-status, dit betekent dat u uw donaties of giften als aftrekposten kunt opvoeren bij de aangifte van inkomstenbelasting.

Kamer van Koophandel en RSIN

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 41125529.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (ook wel RSIN- of ANBI-nummer genoemd) betreft: 002771263. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.