2019: Een korte terugblik

Foto: Wil Molenkamp Foto: Wil Molenkamp

Een korte terugblik van onze directeur-bestuurder Michiel Houtzagers op de activiteiten van het Zuid-Hollands Landschap in 2019.

Foto: Wil Molenkamp Foto: Wil Molenkamp

Inspelen op een veranderende wereld

De huidige coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: een gezonde, groene omgeving dicht bij huis is belangrijker dan ooit. Met trots blik ik terug op de resultaten die we in 2019 hebben bereikt om onze groene leefomgeving te beschermen en verbeteren. Veel langlopende projecten en gebiedsprocessen zijn in een stroomversnelling gekomen. In de Krimpenerwaard zijn belangrijke stappen gezet om tot een nieuw beheercollectief te komen waarin wij samenwerken met agrariërs en weidevogelvrijwilligers. De komende jaren gaan we ons als collectief concentreren op de gronden van de provincie die wij gezamenlijk gaan beheren. Het verhogen van de natuurwaarden heeft hierbij voor ons prioriteit. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de leefomstandigheden voor de weidevogels. De koning van de weidevogels, de grutto, heeft het nog altijd moeilijk. Gelukkig zagen onze boswachters in 2019 relatief veel kuikens groot worden, zeker in de veenweidenpercelen waar we een weidevogelvriendelijk beheer voeren.

Vertrouwen in 2020

In de Bonnenpolder bij Hoek van Holland werken we in samenwerking met Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten aan de realisatie van nieuwe natuur, gecombineerd met natuurbegraven. Deze plannen krijgen steeds meer vorm. Om de volgende stap te kunnen zetten, moet de gemeente Rotterdam een nieuw bestemmingsplan voor het gebied vaststellen. We hebben alle vertrouwen dat dit in 2020 gaat lukken.

Ook over de ontwikkelingen in het Buijtenland van Rhoon ben ik zeer enthousiast. Als lid van de gebiedscoöperatie ervaar ik een steeds betere samenwerking tussen natuurbeschermers en de agrarische sector. De omvang van natuurakkers en bloemrijke stroken is door deze samenwerking in 2019 toegenomen van 40 naar 70 hectare. Een mooie stap. Binnen de gebiedscoöperatie ontwikkelen we nu plannen om de streekeigen producten die van het land komen op een goede manier in de markt te zetten. Als agrariërs zien dat de bijzondere, natuurvriendelijke gewassen voor een eerlijke prijs verkocht worden, dan creëert dat draagvlak voor de door ons gewenste ontwikkelingen.

De Banken in beheer

Het aankopen van natuurgebieden is nog altijd de beste manier om ze voor de toekomst veilig te stellen. De aankoop van een aantal ontbrekende percelen langs de Diefdijk bij Leerdam helpt ons om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Zo versterken we het kleinschalige, cultuurhistorisch waardevolle landschap in de Vijfheerenlanden. Daarnaast zijn we heel blij met het in beheer krijgen van het natuurgebied De Banken in het Westland. Het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland sluit aan op onze duingebieden en is belangrijk om het duinecosysteem ter plekke te verbeteren. Ondanks deze uitbreiding van ons natuurareaal, is er een blijvende zorg dat te weinig natuur in Zuid-Holland is veiliggesteld voor volgende generaties. Dit terwijl het oppervlakte steen en asfalt gestaag blijft groeien. Onze campagne 'Van zes naar tien procent' is nog steeds zeer actueel, waarbij wij de hulp van onze partners, beschermers en supporters nodig hebben om onze ambities waar te kunnen maken. 

Snel en slagvaardig

Ook onze organisatie heeft in 2019 een grote verandering doorgemaakt. Na een intensieve voorbereiding van drie jaar, zijn we overgestapt naar een raad van toezicht-model. Hierdoor kan het managementteam sneller handelen en beter inspelen op de actualiteit en de veranderende wereld om ons heen. Dit maakt ons slagvaardiger en geeft ons de ruimte om te vernieuwen en te groeien. Onze raad van toezicht ziet daarbij nauwlettend toe op het naleven van de doelstellingen uit ons Meerjarenbeleidsplan, onze financiële gezondheid en de inachtneming van de bepalingen uit onze statuten. Met deze ingrediënten én onze geweldige medewerkers, vrijwilligers en een betrokken achterban, kijken we ernaar uit om ook in 2020 verder te bouwen aan een groener en gezonder Zuid-Holland. 

Samen maken we Zuid-Holland nog mooier!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een groene omgeving. Stap voor stap werken we aan meer natuur dichtbij. Dankzij de steun van onze Beschermers en vele anderen maken we Zuid-Holland nog mooier! Helpt u mee?