Vacature leden adviesraad

 • Nieuws
 • Vacature leden adviesraad
maandag 17 februari 2020

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de adviesraad voor circa 6 dagdelen per jaar. Heb jij tijd, energie en voldoende expertise om ons inhoudelijk geweten te worden en ons vanuit breder wetenschappelijke perspectief en maatschappelijke betrokkenheid te adviseren? En heb je een uitgebreid netwerk? Reageer dan op een van de onderstaande profielschetsen.

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (1934) is een particuliere natuurorganisatie in de provincie Zuid-Holland die natuur, landschap en erfgoed beschermt en verbindt aan mensen. Wij doen dat samen met onze professionals, vrijwilligers, donateurs en bezoekers omdat wij natuur, landschap en erfgoed door willen geven aan toekomstige generaties. Onze toekomstvisie is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2019-2023). Onze stichting is voor zo’n 35% afhankelijk van subsidies, beheert 4.700 ha natuurgebied en heeft circa 50.000 donateurs (Beschermers), diverse bedrijfsvrienden en vele vrijwilligers.

De organisatie

De organisatie bestaat uit een deskundig en bevlogen team van circa 50 medewerkers, verdeeld over de afdelingen T & O (Terreinen en Opstallen), MCF (Marketing, Communicatie en Fondsenwerving), Vrijwilligers/De Groene Motor en Financiën & Bedrijfsvoering. De organisatie wordt bestuurd door de directeur-bestuurder samen met het managementteam en de regiohoofden. De raad van toezicht houdt toezicht op het realiseren van de beoogde doelen en adviseert bij strategische vragen. De adviesraad adviseert de directeur-bestuurder en het managementteam over inhoudelijke strategische onderwerpen. 

De adviesraad

In 2019 is het Zuid-Hollands Landschap overgegaan van een bestuurs- naar een raad-van-toezichtmodel om effectiever en sneller in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen met een professionele werkorganisatie. De directeur-bestuurder heeft een adviesraad ingesteld om hem gevraagd en ongevraagd te adviseren ter zake van de inhoudelijk strategische uitvoering (de inhoudelijke hoe-vraag) van het (meerjaren)beleid en over relevante ontwikkelingen in de samenleving.

De adviesraad geeft inhoudelijke onderbouwing vanuit een breder wetenschappelijk perspectief en is ons inhoudelijke geweten. Om deze taak in te vullen kan zij gebruik maken van vrijwillig experts uit het eigen netwerk en de ondersteuning van de werkorganisatie.

De adviesraad bestaat uit maximaal 8 personen en vergadert circa 4 maal per jaar. De vergaderingen zijn toegankelijk voor toehoorders en de agenda wordt op onze de website gepubliceerd. De adviesraad wordt aangesteld voor maximaal 2 termijnen (4 en 3 jaar) en ontvangt een vergoeding voor gemaakte onkosten (bijv. reiskosten). De adviesraad draagt vanuit haar midden een voorzitter aan die door de directeur-bestuurder wordt benoemd.

We zijn op zoek naar 5 tot 7 nieuwe leden die zich circa 6 dagdelen per jaar voor ons willen inzetten. De leden hebben hun eigen kennis en expertise en beschikken ook over een breed professioneel en/of vrijwillig netwerk waar voor specifieke onderwerpen een beroep op kan worden gedaan. Jouw kennis en expertise levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van natuur, landschap en erfgoed in de provincie Zuid-Holland!

Onderstaand een korte profielschets van de kennisgebieden die we nog willen invullen.

 • A. Profielschets natuur, landschap en erfgoed
  aantoonbare affiniteit met behouden en beheren van natuur, landschap en erfgoed in Nederland en Zuid-Holland in het bijzonder;

 • B. Profielschets verbinding met de landbouw
  aantoonbare affiniteit met agrarisch natuurbeheer of kringlooplandbouw en korte ketens en weet de verbinding te leggen met het donkergroene natuurbeheer;
 • C. Profielschets donateurs en publiek
  kennis van het werven en binden van donateurs aan een non-gouvernementele organisatie;

 • D. Profielschets vrijwilligers en De Groene Motor
  kennis en ervaring met vrijwilligersbeleid en publieksparticipatie;

 • E. Profielschets fondsenwerving en/of bedrijfssponsoring
  kennis van fondsenwerving, bedrijfssponsoring of andere verdienmodellen zoals vakantiewoningen;

 • F. Profielschets communicatie en publieksparticipatie
  kennis en ervaring met publiekscommunicatie en het creatief verbinden van nieuwe doelgroepen aan het Zuid-Hollands Landschap (bijv. via social media) en van het werven en binden van mensen zoals donateurs aan een non-gouvernementele organisatie;

 • G. Profielschets verbinder achterban en belangenorganisaties 
  in staat om de werkorganisatie de maatschappelijke spiegel voor te houden op basis van input vanuit diverse gremia zoals vrijwilligers en donateurs.

Bekijk de uitgebreide profielschets (pdf)

Als lid van de adviesraad voldoe je ook aan de volgende vereisten.

  • Je hebt als taak de werkorganisatie de maatschappelijke spiegel voor te houden op basis van input vanuit diverse gremia zoals vrijwilligers en donateurs.
  • Je staat open voor inbreng vanuit de maatschappij en hebt een goed ontwikkeld relatienetwerk in Zuid-Holland.
  • Je bent bereid je kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van het functioneren van de organisatie en het onderhouden van het netwerk.
  • Je onderschrijft de missie, visie en doelstellingen van de stichting zoals beschreven in het Meerjarenbeleidsplan evenals de specifieke functie van de organisatie als belangrijk instituut om deze doelstellingen te realiseren.
  • Je neemt de Governance Code Cultuur in acht en conformeert je daaraan.
  • Je hebt aantoonbare affiniteit met de provincie Zuid-Holland.

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Ben je geïnteresseerd, reageer dan uiterlijk 8 maart a.s. door per email je CV en een motivatiebrief (in pdf-vorm) te sturen aan het secretariaat t.a.v. Lieske de Wilde, l.dewilde@zhl.nl. Geef duidelijk aan voor welke profielschets je belangstelling hebt. Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website.

Voor nadere informatie over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met de directeur-bestuurder Michiel Houtzagers, m.houtzagers@zhl.nl of 010-272 22 22.