Zwarte stern - Bescherming

Foto: Sijmen Hendriks - zwarte stern Foto: Sijmen Hendriks

De Krimpenerwaard is van oudsher een top locatie voor de zwarte stern in Nederland. Er broeden ongeveer 170 paar zwarte sternen, en dus 12% van de Nederlandse populatie. Dit is ook bijna de helft van de Zuid-Hollandse populatie.

Het Zuid-Hollands Landschap beheert veel natuur in deze streek en zet zich extra in voor deze wereldreiziger. Zo leggen we hier al jarenlang vlotjes uit voor de zwarte stern.

Maar ook op andere manieren zijn we hard bezig om deze soort te behouden. Hieronder leest u hoe:

Algemene maatregelen

  • Aaneengesloten natuurgebieden vormen: We zetten ons in voor de realisatie van het Nationaal Natuur Netwerk (voorheen bekend onder de naam Ecologische Hoofdstructuur), met een eigen peilbeheer. Door de bemesting zijn veel sloten in het boerenland erg troebel of overwoekerd door kroos. We willen het watersysteem van het natuurgebied los koppelen van de omringende landbouwgronden, zodat het water weer helder wordt. Er ontstaat zo in de sloten een beter leefgebied voor vissen, amfibieën en andere fauna, die op hun beurt weer dienen als voedsel voor de zwarte stern.

    Ook de hoeveelheid krabbenscheer neemt hierdoor toe, zodat de zwarte sternen op natuurlijk materiaal kunnen broeden. Te meer belangrijk, omdat krabbescheer met z’n scherpe stekels de jongen beschermt tegen roofdieren als snoek.

  • Graslandbeheer: 

    Het graslandbeheer in de Krimpenerwaard gericht op verschraling, waardoor kruiden weer kunnen toenemen in de graslanden. Dit is niet alleen gunstig voor de planten zelf, maar stimuleert ook het insectenleven die op hun beurt weer als voedsel dienen voor zwarte sternen en weidevogels. 

Specifieke maatregelen

  • Aanleg broedputten: Op een aantal locaties zijn sloten verbreed of nieuwe veenputjes gegraven, vergelijkbaar met de kleinschalige turfwinning die vroeger in de Krimpenerwaard plaatsvond. Deze wateren zijn bij voldoende begroeiing geschikter dan een smalle sloot om in te broeden; de zwarte stern heeft meer uitzicht en landroofdieren als een hermelijn komen veel moeilijker bij de nesten. 

  • Aanleg natuurvriendelijke oevers: Een flauwe oever zorgt er voor dat er langs de slootkanten veel verschillende soorten (moeras-)planten kunnen groeien. Een rijk begroeide oever biedt onderdak aan libellen, visbroed en andere kleine fauna en is daarmee van belang als voedselvoorziening voor de zwarte stern. 

  • Baggeren: Het Zuid-Hollands Landschap probeert om zoveel mogelijk de bagger uit de sloten weg te halen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en wordt de kans groter dat de krabbenscheer zich uitbreidt. Meer voedsel en broedgelegenheid voor de zwarte stern dus.

Andere soorten profiteren mee

Naast de zwarte stern hebben andere soorten ook baat bij deze maatregelen, zoals de groene glazenmaker. De zwarte sternen helpen op hun beurt om de weidevogelstand in de graslanden te versterken, doordat ze fel en behendig zijn jagen ze grotere roofvogels meestal weg. Reden genoeg om ons in te zetten voor deze prachtige vogels.

Help mee! Word Beschermer

U kunt dit prachtige werk steunen door Beschermer van het Zuid-Hollands Landschap te worden, want natuur beschermen doe je samen!

Word Beschermer