Twee leden gezocht voor raad van toezicht (vacature)

Foto: Sander Poppe Foto: Sander Poppe

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (1934) is een particuliere natuurorganisatie in de provincie Zuid-Holland die natuur, landschap en erfgoed beschermt en verbindt aan mensen. Wij doen dat samen met onze professionals, vrijwilligers, donateurs en bezoekers omdat wij natuur, landschap en erfgoed door willen geven aan toekomstige generaties.

Update: De reactietermijn is inmiddels verstreken

Onze toekomstvisie is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2019-2023. Onze stichting is voor zo’n 35% afhankelijk van subsidies, heeft een omzet van ca 7 miljoen, beheert 4.700 ha natuurgebied, heeft ca. 50.000 donateurs (Beschermers), diverse bedrijfsvrienden en vele vrijwilligers.

De organisatie

De organisatie bestaat uit een deskundig en bevlogen team van ca. 50 medewerkers, verdeeld over de afdelingen T & O (Terreinen en Opstallen), MCF (Marketing, Communicatie en Fondsenwerving), Vrijwilligers/De Groene Motor en Financiën & Bedrijfsvoering. De organisatie wordt bestuurd door de directeur-bestuurder samen met het managementteam. De nieuwe raad van toezicht houdt toezicht op het realiseren van de beoogde doelen en adviseert bij strategische vragen. Het hoofdkantoor is vooralsnog gevestigd in Delft en er zijn drie regiokantoren; in Gouderak, Hoek van Holland en Oostvoorne.

Over de raad van toezicht

Het huidige bestuur heeft besloten medio 2019 over te gaan naar een raad-van-toezicht-model. Doel is om effectiever en sneller in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen met een professionele werkorganisatie onder leiding van directeur-bestuurder de heer ir. Michiel Houtzagers, waarbij de raad van toezicht professioneel en op afstand toezicht houdt.

Deze visie staat beschreven in het document Betrokken op de grote lijn, nog slagvaardiger door een nieuw besturingsmodel (maart 2019). Het huidige bestuur bestaat uit zes personen waarvan er drie op termijn afscheid nemen bij de overgang naar het raad-van-toezicht-model.

Uit het huidige bestuur is een nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht gekozen, mevrouw ir. Adrie Papma. De raad van toezicht zal per 01-01-2021 bestaan uit een voorzitter en vier leden (waarvan twee uit het huidige bestuur).

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden die zich 8-10 dagdelen per jaar voor ons willen inzetten. De raad van toezicht vergadert vier tot zes maal per jaar, wordt aangesteld voor maximaal twee termijnen (vier en drie jaar) en ontvangt enkel een onkostenvergoeding. Gezien de samenstelling van de nieuwe raad van toezicht dienen deze nieuwe leden over kennis en ervaring op een of meerdere van de volgende gebieden te beschikken:

  • Juridische kennis zoals rechterlijke macht of notarieel recht
  • Beleid en uitvoering van natuur- en landschapsbeheer (waaronder agrarisch natuurbeheer) en cultuurhistorie/erfgoed
  • Politiek en overheidsbeleid wat betreft de provincie Zuid-Holland en grote steden zoals Rotterdam en Den Haag (metropoolregio)
  • Publiekscommunicatie, public relations en Social Media
  • Bedrijfsleven en/of maatschappelijke ondernemingen
  • Vrijwilligersbeleid en uitvoering op het gebied van natuur- en landschapsbeheer

Daarnaast heeft u affiniteit met onze missie en waarden, woont of werkt u in de provincie Zuid-Holland en heeft u aantoonbaar ervaring als bestuurder, bij voorkeur in een raad van toezicht.

Update: De reactietermijn is inmiddels verstreken

U kunt uw interesse per email kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief met CV, in pdf-vorm, aan het bestuurssecretariaat a.overes@zhl.nl. De reactietermijn sluit op 10 juni a.s. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland in de week van 17 juni ’s avonds op ons hoofdkantoor aan de Oude Delft 116 te Delft. 

Voor nadere informatie over de inhoud van deze vacature kunt u contact opnemen met:

Relevante achtergrondinformatie kan op verzoek toegestuurd worden.