Overleg Landbouwakkoord helaas ontspoord

Na vele weken intensief overleg is het LandbouwAkkoord met het opstappen van LTO alsnog ontspoord. Wij betreuren dat zeer. LandschappenNL heeft, ook namens het Zuid-Hollands Landschap, aan de Hoofdtafel en aan diverse Sectortafels ingezet op perspectief voor de landbouw en op kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied. Uit de overtuiging dat een duurzame landbouw randvoorwaardelijk is voor een hoge biodiversiteit, een gezonde natuur en een robuust landschap. En in de wetenschap dat landbouw en natuur wederkerig zijn: landbouw kan evenmin zonder natuur. Wij zaten aan tafel om die dubbelslag te maken: significante verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied, en helderheid plus perspectief voor de boer.

Waarom namen we deel aan de Hoofdtafel van het Landbouwakkoord?

LandschappenNL, als samenwerkingsverband van 19 provinciale natuur- en landschapsorganisaties,
was en is ervan overtuigd dat een natuurinclusieve landbouw niet alleen belangrijk is voor een
duurzame voedselproductie, maar ook voorwaarde is voor een hoge biodiversiteit, een gezonde
natuur, een robuust landschap. Daarbij geloven we in de kracht van samenwerking, van samen
optrekken in het landelijk gebied. De uitdagingen die voor ons liggen zijn groot en veelomvattend;
alleen door daar samen de schouders onder te zetten kunnen we de transitie van het landelijk gebied
in gang zetten.

Weerbarstige realiteit

Het sluiten van een Landbouwakkoord bleek echter weerbarstig. Er is over heel veel zaken gesproken,
maar niet alleen over de transitie; steeds ging het gesprek ook over de landbouw van nu, over
behoud van wat is, over onzekerheden, waardoor uiteindelijk toekomst en transitie teveel op de
achtergrond raakten. Achteraf bezien heeft de dubbeldoelstelling voor het Akkoord, namelijk het
herstellen van vertrouwen/ bieden van perspectief èn het identificeren van de landbouw-van-morgen
plus het daar bij behorende transitiepad, contraproductief gewerkt. Immers, daarmee gingen twee
gesprekken, die over de belangen van de landbouw en die over het toekomstbeeld van de landbouw,
door elkaar heen lopen.

Gemiste kans voor landbouw èn natuur

Het is een gemiste kans nu geen akkoord te sluiten. Dit is een slechte dag voor de landbouw, voor de
landbouwer, voor natuur en landschap, voor het landelijk gebied. Zeker had ook LandschappenNL nog
de nodige wensen en vraagtekens t.a.v. onderdelen van de concepttekst van het Akkoord, m.n. op het
gebied van grondgebondenheid en doelsturing. Maar met het nu geheel uitblijven van een Akkoord,
raakt het perspectief voor de landbouw verder uit beeld, en dreigen de broodnodige
natuurherstelmaatregelen vertraging op te lopen. Dat is voor LandschappenNL onverteerbaar.
De diverse en urgente vraagstukken in het landelijk gebied vragen om samenwerking tussen alle
partijen, waaronder de landbouw en de natuurbescherming. En niet volgend jaar, maar vandaag.
Samenwerken, om die transitie van de landbouw, of beter, van het landelijk gebied, in gang te zetten
en te realiseren. Herstel van natuur en landschap is daarbij hard nodig, ook om de transitie naar een
natuurinclusieve, duurzame landbouw te realiseren.

Samenwerking voorwaarde voor toekomstbestendig hoogwaardig landelijk gebied

Hoe dan ook zal LandschappenNL zich de komende tijd blijven inzetten voor natuur en landschap,
voor het herstel van de kwaliteit van het landelijk gebied. En dat samen met onze partners in de
gebiedsprocessen. De toekomst kan alleen vorm krijgen door samenwerking tussen boeren,
natuurbeschermers, watermanagers, burgers, overheden, e.v.a. Er is geen tijd te verliezen.

 • Meer duingraslanden in drukke Randstad 

  Woekerende bramen, vergrassing van de duinen, een veelheid aan struiken: ook in onze gebieden hebben we last van de stikstofdepositie. Projectleider Quincy de Bruijn vertelt welke maatregelen we daartegen treffen in onze duingebieden ten zuiden…

  Lees verder

  Lees verder
 • Meer ademruimte voor mens en natuur

  Door het uitbreiden van woonwijken, wegen en bruggen voelt het alsof we haast geen ademruimte meer hebben. Met uw steun willen we kwetsbare natuur beschermen en ons landschap op een positieve manier ontwikkelen. Helpt u mee?

  Lees verder

  Lees verder
 • Strook vol leven

  Om de schoonheid te snappen van de Elfenbaan, een langgerekt natuurgebied tussen Zoeterwoude en Bodegraven, moet je het verhaal erachter kennen. Of iets heel bijzonders meemaken. Dat laatste gebeurde, toen we op pad gingen met…

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder