Privacy statement

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is afhankelijk van natuurliefhebbers die ons werk willen steunen. Daarom leggen we graag uit hoe we met persoonlijke informatie omgaan. We nemen je privacy uiterst serieus en zorgen ervoor dat je gegevens bij ons veilig zijn. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De tekst van dit privacy statement kan worden gewijzigd, zonder aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment van publicatie.

Privacy statement

Over onze stichting

Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds de oprichting van de stichting op 12 juli 1934! Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, 50.000 Beschermers en bedrijfsvrienden maken we Zuid-Holland steeds een beetje mooier.

 

Het Zuid-Hollands Landschap is statutair gevestigd in Delft en is bij de Kamer van Koophandel bekend onder vestigingsnummer 35380152.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die het Zuid-Hollands Landschap verwerkt hangen samen met het doel. We verzamelen niet meer data dan voor het doel noodzakelijk is. We verwerken onder andere:

 

  Voor- en achternaam
  Geslacht
  Geboortedatum
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  Emailadres
  Bankrekeningnummer
  BTW nummer (leverancier, natuurlijk persoon)
  KvK nummer (leverancier, natuurlijk persoon en huurovereenkomst)
  Paspoortnummer (huurovereenkomst)
  Kledingmaten (verstrekken kleding vrijwilligers)
Doelen voor verzameling

Welke persoonsgegevens we verzamelen, dat hangt af van het doel. We onderscheiden de volgende doelen:

 

  Het registreren en informeren van onze Beschermers, donateurs en bedrijfsvrienden
  Het registreren en ondersteunen van onze vrijwilligers
  Het aanvaarden en afhandelen van nalatenschappen
  Het afsluiten van overeenkomsten met huurders en pachters
  Het afhandelen van donaties, betalingen en facturen
  Het versturen van tijdschriften, brieven en folders
  Het verzenden van nieuwsbrieven en emails
Duurzame marketing

Bij het Zuid-Hollands Landschap vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met ontvangen donaties om te gaan. Dat betekent dat we analyses op donateursdata uitvoeren en donateursprofielen maken met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en het gedrag van onze donateurs. Dit doen wij vanuit een gerechtvaardigd belang. Wij noemen dit duurzame marketing.

 

Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment en willen de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Het Zuid-Hollands Landschap bewaart de persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Ontvang je onze digitale nieuwsbrief, dan blijf je deze ontvangen totdat je bent uitgeschreven. Dit kun jezelf aanpassen onderaan onze mails.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door het Zuid-Hollands Landschap. Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken aan je toe te sturen. Mail hiervoor naar info@zuidhollandslandschap.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van jou afkomstig is, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, met een uiterlijke termijn van vier weken.

Beveiliging

Het Zuid-Hollands Landschap neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (Voor PC’s en laptops worden wachtwoorden gebruikt, een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot gegevens, interne privacyreglement verwerking persoonsgegevens).

Cookies

Als je onze website bezoekt dan worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden geanonimiseerd), de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De stichting verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt. Dit gebeurt door zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd.

 

Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kun je dat hier aanpassen.

Google Analytics

Het Zuid-Hollands Landschap gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. We kunnen met behulp van Google Analytics niet bepalen wie je bent of waar je precies woont. We hebben het zo ingesteld dat de laatste 3 cijfers van je IP-adres niet worden opgeslagen.

 

Alle verzamelde bezoekersstatistieken zijn eigendom van Google. Ze kunnen deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees hier het privacybeleid van Google. Mocht je Google Analytics helemaal willen blokkeren, dan kan dat door deze add-on te installeren in je browser.

Privacy statement sollicitanten

Gegevensverwerking bij werving- en selectieprocedures

Dit privacy-statement informeert over de wijze waarop het Zuid-Hollands Landschap de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op al onze werving- en selectie procedures.

 

Lees verder