Over dit gebied

Polder den Hoek (137 hectare) ligt tussen Bergambacht en Lekkerkerk. De lange kavels, omringd door sloten, bieden vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben. Het Zuid-Hollands Landschap zet zich in dit natuurgebied in voor de weidevogels. Voor het broedseizoen begint, laten we de greppels vollopen en zetten we percelen plasdras. Bodemdiertjes komen hierdoor meer naar de oppervlakte, waardoor vogels ze makkelijk uit de bodem kunnen halen. Dit trekt weidevogels aan als grutto’s, kemphanen, kleine plevieren, kluten en slobeenden. In de wintermaanden is dit gebied erg populair bij kolganzen, kleine zwanen en smienten. Het natuurgebied is te bezoeken vanaf de Lekdijk, de Tiendweg-Oost, de Wetering-Oost en de Parallelweg.

Nieuwe natuur

Vanaf 2022 voert de provincie werkzaamheden uit in Polder den Hoek. Dit in het kader van het project Natuurnetwerk Krimpenerwaard. Tijdens dat project wordt er tot 2250 hectare veenweidenatuur (her)ingericht in de Krimpenerwaard, zodat de natuur robuuster wordt. Het waterpeil gaat omhoog, er komen natuurvriendelijke oevers en er worden graslanden afgeplagd, zodat het gebied voedselarmer wordt. Goed voor kwetsbare planten die een nattere, voedselarme bodem nodig hebben, zoals orchideeën, teer guichelheil, zonnedauw en echte koekoeksbloem. Goed voor de insecten die daar weer op af komen. En goed voor weidevogels als grutto, tureluur en veldleeuwerik en moerasvogels als purperreiger, bruine kiekendief, zwarte stern en porseleinhoen. En misschien zwemt zelfs de otter straks in onze gebieden rond! 

Praktische info

Openbaar vervoer

Bus 194, halte Oosterwijk, Lekkerkerk

Wandelen

Je kunt via de paden deels door het gebied wandelen.

Vogels kijken

Een van de weinige gebieden waar je in het voorjaar nog de zingende leeuwerik kunt horen zingen.

Locatie

Lekkerkerk

 • Red de vlinder

  Het gaat heel slecht met vlinders in Zuid-Holland! En dat heeft ernstige gevolgen. Gelukkig kunnen we de vlinder helpen door meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen.

  Lees verder

  Lees verder
 • Zomerwandelingen

  Speciaal voor de zomer hebben we vijf prachtige wandelingen uitgestippeld. Struin door de duinen, geniet van bloemrijke graslanden of kies juist voor een verkwikkende boswandeling.

  Lees verder

  Lees verder
 • Vacatures

  Interesse in een baan of vrijwilligersfunctie bij het Zuid-Hollands Landschap? Bekijk hieronder hoe jij kunt helpen om de natuur te beschermen. Kies uit betaalde banen, binnenklussen of buitenklussen.

  Lees verder

  Lees verder