Over dit gebied

Polder den Hoek (137 hectare) ligt tussen Bergambacht en Lekkerkerk. De lange kavels, omringd door sloten, bieden vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben. Het Zuid-Hollands Landschap zet zich in dit natuurgebied in voor de weidevogels. Voor het broedseizoen begint, laten we de greppels vollopen en zetten we percelen plasdras. Bodemdiertjes komen hierdoor meer naar de oppervlakte, waardoor vogels ze makkelijk uit de bodem kunnen halen. Dit trekt weidevogels aan als grutto’s, kemphanen, kleine plevieren, kluten en slobeenden. In de wintermaanden is dit gebied erg populair bij kolganzen, kleine zwanen en smienten. Het natuurgebied is te bezoeken vanaf de Lekdijk, de Tiendweg-Oost, de Wetering-Oost en de Parallelweg.

Nieuwe natuur

In 2022 gaat de provincie werkzaamheden uitvoeren in Polder den Hoek. Dit in het kader van het project Natuurnetwerk Krimpenerwaard. Tijdens dat project wordt er tot 2250 hectare veenweidenatuur (her)ingericht in de Krimpenerwaard, zodat de natuur robuuster wordt. Het waterpeil gaat omhoog, er komen natuurvriendelijke oevers en er worden graslanden afgeplagd, zodat het gebied voedselarmer wordt. Goed voor kwetsbare planten die een nattere, voedselarme bodem nodig hebben, zoals orchideeën, teer guichelheil, zonnedauw en echte koekoeksbloem. Goed voor de insecten die daar weer op af komen. En goed voor weidevogels als grutto, tureluur en veldleeuwerik en moerasvogels als purperreiger, bruine kiekendief, zwarte stern en porseleinhoen. En misschien zwemt zelfs de otter straks in onze gebieden rond! 

Praktische info

Openbaar vervoer

Bus 194, halte Oosterwijk, Lekkerkerk

Wandelen

Je kunt via de paden deels door het gebied wandelen.

Vogels kijken

Een van de weinige gebieden waar je in het voorjaar nog de zingende leeuwerik kunt horen zingen.

Locatie

Lekkerkerk

 • Nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam

  Mede dankzij de bijzondere steun van onze Beschermers hebben we 15 hectare buitendijks gebied bij Poortugaal kunnen aankopen. Het voormalige Antes-terrein onder de rook van Rotterdam wordt ingericht als natuurgebied.

  Lees verder

  Lees verder
 • Primeur: eerste broedende grote zilverreiger in Utrecht

  Dankzij de inzet van drones is in de provincie Utrecht een broedende grote zilverreiger ontdekt. Deze nieuwe techniek is dit jaar voor het eerst ingezet om broedende purperreigers, blauwe reigers en lepelaars te monitoren in…

  Lees verder

  Lees verder
 • Gezocht: 658 Beschermers

  Voor het eind van het jaar zoeken 658 mensen die de Zuid-Hollandse natuur willen beschermen. Onze drukke provincie heeft meer natuur nodig. Ga jij de uitdaging met ons aan? Word dan vandaag nog Beschermer.

  Lees verder

  Lees verder
 • Natuurcompensatie Maasvlakte II niet uitgevoerd: stap naar rechter

  Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt…

  Lees verder

  Lees verder